Amendement structurele extra middelen IBOR

 

Ter vergadering (mondeling) gewijzigd, verwezen wordt naar audioverslag. Te maken met incidenteel 250.000,- uit herstructurering Schilderskwartier naar vereveningsreserve IBOR!
 
De ondergetekenden stellen de volgende wijziging van het raadsbesluit voor bij het raadsvoorstel Begroting 2014. Het raadsbesluit komt als volgt te luiden:
 De raad besluit: De programmabegroting 2014 en de bijlagen conform onderstaande (gewijzigd) vast te stellen:
 
1. Het grondbedrijf draagt in de jaren 2014 tot en met 2017, uit de algemene reserve grondbedrijf, jaarlijks 500.000 euro af aan de algemene reserve van de gemeente. 
 
2. In de meerjarenbegroting wordt in de jaren 2014 tot en met 2017 jaarlijks, ten laste van de algemene reserve, 500.000 euro toegevoegd aan programma 4 Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur, ten behoeve van het onderdeel IBOR. 
 
3. De meerjarenbegroting 2014-2017 wordt overeenkomstig de besluiten 1 en 2 aangepast. 
 
4. Het college zet de aldus verkregen extra middelen voor programma 4 in om, zo veel als mogelijk, IBOR onderdelen met niveau C op te waarderen naar niveau B. 
 
5. De onder besluit 4 genoemde inzet van middelen wordt opgenomen in de begroting 2014 op de pagina's 30 en 94. 
 
6. De gemeenteraad wordt vóór 1 januari 2014 door het college geïnformeerd over het resultaat van haar inspanningen m.b.t. de onder besluit 4 genoemde inzet. 
 Toelichting Dit amendement beoogt een structurele verhoging van het budget voor het onderhoud aan de openbare ruimte (IBOR), zodat zo veel als mogelijk onderdelen met niveau C kunnen worden opgewaardeerd naar niveau B.
 
Op dit moment wordt louter uit kostenoverwegingen voor niveau C gekozen voor een groot aantal onderdelen van IBOR. Door indieners wordt dit niveau als onwenselijk geacht. Niveau C wordt omschreven als:  "Onrustig beeld, discomfort of hinder. In de openbare ruimte is behoorlijk wat schade en vervuiling aanwezig, er is behoorlijk wat op aan te merken. Incidenteel kunnen er onveilige situaties optreden. De openbare ruimte ziet er verloederd uit en er zijn meer klachten van bewoners te verwachten."
 
De begroting geeft voldoende ruimte om het budget voor IBOR structureel te verhogen. Indieners stellen voor de structurele dekking te halen uit de (forse) algemene reserve grondbedrijf. Er zijn namelijk geen zwaarwegende redenen om de daadwerkelijke algemene reserve grondbedrijf ruim 2.360.000 euro hoger te laten zijn dan de gewenste algemene reserve grondbedrijf (1.979.428). Het berekende weerstandsvermogen van de gemeente is ruim voldoende en ook de bestaande risicovoorzieningen en de bestaande verliesvoorziening zijn toereikend. Deze zullen naar verwachting geen invloed hebben op het ruim voldoende niveau van het berekende weerstandsvermogen. Indieners verwijzen hierbij eveneens naar het advies van de
Auditcommissie over het weerstandvermogen en recente uitspraken van het college over de onwenselijkheid van niveau C en het ruim voldoende weerstandsvermogen.
 
Ingediend namens: 
 
Bom, STERK Woerden