Amendement inzake regulering schenktijd

De ondergetekenden stellen de volgende wijziging van het raadsbesluit voor bij agendapunt

9: Raadsvoorstel (13R.00400) inzake Wijziging APV in verband met paracommerciële

verordening

Aan het raadsbesluit wordt een tweede beslispunt toegevoegd, dat als volgt komt te luiden:

2. In de bijlage bij het raadsbesluit, zijnde de tekst van afdeling 8A, wordt Artikel 2:34b
Regulering paracommerciële rechtspersonen als volgt gewijzigd:
 
Na lid 1.onder c. wordt ingevoegd:
"doch uiterlijk tot 1 uur na de laatste activiteit als bedoeld in de eerste volzin van artikel 2:34b
lid 1."
 
Toelichting:
Door deze toevoeging wordt rekening gehouden met de aard van de betreffende
paracommerciële instellingen. De mogelijkheid om na de laatste activiteit, of zelfs de gehele
avond open te zijn en alcohol te schenken wordt hiermee aan banden gelegd. Zonder deze
toevoeging wordt het aan de goede wil van een paracommerciële instelling overgelaten of er
al dan niet gedurende langere tijd alcohol wordt geschonken en is er bij excessen
onvoldoende handhavingsgrond.
 
Gerard Olthof, STERK Woerden
Bernard de Jong, CDA