Amendement inzake eigen verantwoordelijkheid paracommerciële horeca t.a.v. verbod om alcohol aan jongeren onder de 18 te verstrekken

De ondergetekenden stellen de volgende wijziging van het raadsbesluit voor bij agendapunt 9: Raadsvoorstel (13R.00400) inzake Wijziging APV in verband met paracommerciële verordening
Aan het raadsbesluit wordt een tweede beslispunt toegevoegd, waardoor het raadsbesluit als volgt komt te luiden:
 
De raad besluit: 1. Aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) de paragraaf 8A Bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld in de Drank- en Horecawet toe te voegen (zie bijlage). 2. Hierbij in de (algemene) toelichting op de APV, in tegenstelling tot hetgeen hierover in het raadsvoorstel is aangegeven, op te nemen: - Paracommerciële horeca hebben een eigen verantwoordelijk ten aanzien van het verbod om alcohol aan jongeren onder de 18 te verstrekken.
 
Toelichting: Verantwoord aanbieden van alcohol aan jongeren onder de 18 bestaat niet. Aanbieden van alcohol aan jongeren onder de 18 is verboden. De gemeenteraad dient geen besluit te nemen waarmee de suggestie gewekt wordt dat dat onder eigen verantwoordelijk van de aanbieder toch mogelijk is. Dat wordt wel gedaan in het raadsvoorstel als het gaat om de formulering op p.3, onder 5 (beoogd effect).
 
Dit amendement regelt om in de toelichting bij de verordening dit aspect expliciet op te nemen, zodat voor alle betrokkenen duidelijk is hoe de verordening op dit punt dient te worden geïnterpreteerd en uitgevoerd.
 
Gerard Olthof, STERK Woerden Bernard de Jong, CDA