Amendement inzake handhaving bij niet-naleving schenktijden

De ondergetekenden stellen de volgende wijziging van het raadsbesluit voor bij agendapunt 9: Raadsvoorstel (13R.00400) inzake Wijziging APV in verband met paracommerciële verordening
Aan het raadsbesluit wordt een tweede beslispunt toegevoegd, waardoor het raadsbesluit als volgt komt te luiden:
 
De raad besluit: 1. Aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) de paragraaf 8A Bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld in de Drank- en Horecawet toe te voegen (zie bijlage). 2. Hierbij in de (algemene) toelichting op de APV, in tegenstelling tot hetgeen hierover in het raadsvoorstel is aangegeven, op te nemen: - Als de regels van de DHW, de gemeentelijke verordening of voorschriften uit vergunningen niet worden nageleefd zal de gemeente handhavend optreden door te waarschuwen voor mogelijke sancties en uiteindelijk sancties op te leggen.
 
Toelichting: De gemeenteraad heeft zich zelf opgelegd om helder en zo smart mogelijk te formuleren. Dat geldt zeker voor raadsbesluiten. Het woord "kan" in de passage omtrent handhaving (p.5, argumentatie toezicht in handhaving, onder 1) laat te veel ruimte voor de mogelijkheid om niet handhavend op te treden. Door het te vervangen door het woord "zal" maakt de raad ondubbelzinnig haar wens kenbaar dat er gehandhaafd moet worden, zonder dat er een escape mogelijkheid voor de uitvoering ervan is.
 
Dit amendement regelt om in de toelichting bij de verordening dit aspect expliciet op te nemen, zodat voor alle betrokkenen duidelijk is hoe de verordening op dit punt dient te worden geïnterpreteerd en uitgevoerd.
 
Gerard Olthof, STERK Woerden Bernard de Jong, CDA