Amendement inzake raadslid in het Algemeen Bestuur (AB) van de gemeenschappelijke regeling (GR) Ferm Werk

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij Raadsvoorstel 14R.00128 inzake het

Rekenkamer(vervolg)onderzoek naar de uitvoering van de Wet werk en Bijstand, tevens de

oprichting Ferm Werk

De raad besluit:

In het besluit de tekst onder 2, sub B: “Realiseert de raad zich de consequenties-namelijk dat zijn

controlerende rol hierdoor beperkt wordt-van zijn keuze dat één van de raadsleden zitting heeft in

het Algemeen bestuur (AB) van ferm Werk” te schrappen en te vervangen door: 

“Zal de raad in de tweede helft van 2014 een discussie voeren over de wijze waarop zij haar
controlerende rol van verbonden partijen wil inrichten, met specifieke aandacht voor situaties waar
verantwoordelijkheden van de raad zelf worden over gedragen. Waarbij nadrukkelijk aandacht zal
zijn voor de vraag wat de voor- en nadelen zijn van een raadslid in het Algemeen Bestuur van een
Gemeenschappelijke Regeling.”


Toelichting:


De Rekenkamercommissie geeft op pagina 6 van dit raadsvoorstel onder punt 1B en de toelichting bij
B een negatief advies over het deelnemen van een raadslid in het Algemeen Bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk. De indieners van dit amendement vragen het College om
met een toezegging te komen om in de notitie met betrekking tot de verbonden partijen met een
uitgebreide paragraaf te komen over voor- en nadelen van een raadslid in het AB van een GR, zodat
bij de behandeling hiervan later dit jaar hierover een definitief besluit kan worden genomen.


Ingrid Berkhof, VVD
Heerd Jan Hoogeveen, D66
Marieke van Noort, Progressief Woerden
Henk van Dam, Christen Unie/SGP
Elias Bom, Sterk Woerden
Marco Hollemans, CDA