(aangenomen) Amendement grondwater Schilderskwartier

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel meerjarenbegroting 2015 e.v.:
 
In het raadsvoorstel wordt op pagina 17 onder onderdeel 3 bij ‘resultaat 2015’ punt 3.2 voorgesteld:
 
Grondwater Schilderskwartier  2015 staat in het teken van het borgen van conclusies van het dossier in bijvoorbeeld eventuele vergunningsvoorwaarden, het verspreiden van de kennis en inzichten onder inwoners, betrokkenen en belanghebbenden (bv makelaars) en het zorgvuldig afhechten van het proces.” 
 
gewijzigd in:
 
Grondwater Schilderskwartier In 2015 worden conclusies getrokken naar aanleiding van de voltooide onderzoeken. De opgedane kennis wordt met inwoners, betrokkenen en belanghebbenden gedeeld. Er wordt op basis van de conclusies een oplossingsgericht plan van aanpak opgesteld waarin de gemeente een regierol blijft vervullen.
 
 
Toelichting De laatste jaren, inclusief 2014, hebben in het teken gestaan van onderzoeken naar de grondwaterproblematiek in het Schilderskwartier en leiden tot conclusies. Het is gewenst om deze conclusies om te zetten in actie en dit concreet te verwoorden zodat het komende jaar een oplossing kan worden geformuleerd in een plan van aanpak.
 
 
Ingediend namens de fracties
 
 
STERK Woerden

Progressief Woerden