Amendement toekomstvisie verkeer Woerden

    
 
Ondergetekende stelt het volgende amendement voor bij raadsvoorstel (15R.00054) inzake verbeteringen aan de wegenstructuur van Woerden-West.
 
De raad besluit:
 
Aan het besluit wordt een zesde beslispunt toegevoegd, dat als volgt komt te luiden:
 
6. De raad draagt het college op om met een toekomstvisie op het verkeer in de gemeente Woerden te komen, waarbij met de volgende uitgangspunten / voorwaarden rekening wordt gehouden:
 
a) De aspecten veiligheid, doorstroming, volksgezondheid, duurzaamheid, economie en financiën komen nadrukkelijk aan bod.
 
b) Bij het opstellen van deze visie wordt met ondernemers en inwoners opgetrokken. De raad ontvangt hiertoe zo spoedig als mogelijk ter vaststelling een startnotie, waarin het algehele besluitvormingsproces en de rol van diverse actoren helder is aangegeven.
 
c) De mogelijkheid om aan de westzijde van Woerden tot een extra brug over de  Oude Rijn te komen, blijft behouden. 

d) De toekomstvisie van het verkeer wordt uiterlijk vóór de zomer van 2016 aan de raad aangeboden, zodat de raad uiterlijk in september 2016 tot een definitieve vaststelling kan overgaan. 
 
e) De gronden en opstallen die in het bezit zijn van de gemeente zullen niet eerder verkocht worden dan dat nu genomen maatregelen verwerkt zijn in het nieuwe verkeersmodel en -visie en daarin een significante  verbetering van de effectiviteit en de doorstroming laten zien waardoor het aanhouden van de gronden dan geen doel meer dient.   Toelichting
 
Het deelplan voor het verkeer in Woerden-West vraagt om het maken van een geactualiseerde totaalvisie op het verkeer in de gemeente Woerden. Door de mutaties in de A12 BRAVO, zoals het schrappen van weg 6c en 4, het aanpassen van diverse kruispunten en het aanstaande fietsbeleid, is een geactualiseerd verkeersmodel noodzakelijk.
 
Via dit amendement verzoekt de raad het college daartoe met een startnotitie te komen, waarin het algehele besluitvormingsproces wordt beschreven en de rol van alle actoren daarbij. De raad verzoekt het college de uiteindelijke visie vóór de zomer 2016 aan de raad aan te bieden.
 
Ingrid Berkhof, VVD Elias Bom, STERK Woerden Jelmer Vierstra, Progressief Woerden