Amendement inzichtelijker maken subsidieverstrekking

Ondergetekenden stellen voor om het besluit bij raadsvoorstel 14R.00561 Rekenkameronderzoek "Subsidies in Woerden. Op weg naar effectmeting" als volgt te amenderen:
 
De raad besluit:
 
1. Het eerste beslispunt wordt geschrapt.
 
2. Het tweede beslispunt wordt vervangen door: 
 
“2. Voor het begrotingsjaar 2016 met een raadsvoorstel te komen om in de evaluatie van subsidies de maatschappelijke effecten van verleende van subsidies transparanter vorm te geven. Hierbij stelt de raad het volgende: - Er dient gebruik gemaakt te worden van bruikbare onderdelen van de checklist, zoals door de Rekenkamer aangeboden.  - Onderdeel van de evaluatie moet zijn dat bij subsidies die geen effect/resultaat bereiken altijd een bewuste afweging gemaakt wordt tot aanpassing, bijsturing of stopzetting.  - De evaluatie mag niet leiden tot buitenproportionele bureaucratie bij subsidie ontvangende organisaties.”
 
3. Het vierde beslispunt wordt vervangen door: 
 
“4. In het in het tweede beslispunt genoemde raadsvoorstel helder te maken met welk afwegingskader het college werkt (of wil werken) waar het gaat om de keuzes tussen subsidiëring, inkoop en aanbesteding.”
 
Toelichting: De gemeente heeft in 2011 een behoorlijke slag gemaakt waar het gaat om doelmatig en rechtmatig toekennen van subsidies. Er is een actuele subsidieverordening en er zijn beleidskaders voor het verstrekken van subsidies. Daarin wordt terecht uitgegaan van maatwerk. Uit de commissiebehandeling van het rekenkamerrapport over subsidies, blijkt echter dat subsidie-evaluatie voor de gemeenteraad nog niet altijd inzichtelijk is. Het raadsbesluit dat de indienende partijen voorstaan, vraagt het college enerzijds om transparantie en anderzijds tot het verder verbeteren van de evaluatiesystematiek. 
 
Namens de fracties van: 
 
Progressief Woerden:  Marieke van Noort CDA:   Arjen Draisma D66:   Saskia van Megen VVD Woerden:  Stefan van Hameren ChristenUnie/SGP:  Henk van Dam Sterk Woerden:  Elias Bom