Amendement volgorde sluitend maken begroting 2016

  

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij raadsvoorstel 15R.00284 inzake juni-overleg / voorbereiding begroting 2016.  
 
De raad besluit: Het besluit wordt gewijzigd, zodat het als volgt komt te luiden:
 
1. De volgende volgorde te hanteren bij het sluitend maken van de begroting: a. het nemen van financieel-technische maatregelen; b. het optimaliseren van benodigde investeringen in IBOR; c. bestaand beleid heroverwegen (inclusief kerntakendiscussie); d. gewenst nieuw beleid heroverwegen; e. beleid in het sociaal domein, waarbij de inhoudelijke doelstellingen overeind blijven; f. verhoging van de OZB, indien dat noodzakelijk is en kan worden gekoppeld aan een of meer specifieke voorziening(en).
 
2. In het raadsvoorstel voor de begroting door middel van in ieder geval een drietal scenario’s duidelijk te maken welke keuzes er zijn gemaakt. 
 
3. Het proces tot aan de besluitvorming door de raad in samenspraak met de raad zodanig in te richten dat inbreng van inwoners daarbij optimaal mogelijk wordt gemaakt.
 
Toelichting De gemeenteraad moet op 29 oktober 2015 een sluitende begroting vaststellen voor de jaren 2016 e.v. Het college heeft via het voorliggende raadsvoorstel aan de raad inzicht gegeven in de belangrijkste financiële ontwikkelingen en dekkingsmogelijkheden. Uit het raadsvoorstel blijkt dat, als gevolg van het tekort op het Beheer van de Openbare Ruimte (IBOR), ombuigingen nodig zijn om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. Het college vraagt in het raadsvoorstel de gemeenteraad om richting te geven aan het college voor de te maken keuzes om tot die sluitende meerjarenbegroting te komen. Met dit amendement wordt die richting gegeven.
 
Nadere toelichting op de in het eerste beslispunt opgenomen begrotingsonderdelen:  Ad a: onder het nemen van financieel-technische maatregelen wordt bijvoorbeeld verstaan het aanpassen van rentetoerekeningen en indexeringen. Deze maatregelen dienen realistisch te zijn. De Auditcommissie wordt in de gelegenheid gesteld om de gemeenteraad hierover te adviseren. Ad b: als het gaat om het optimaliseren van de benodigde investeringen in IBOR verwacht de raad een uitwerking en een validatie van het thans genoemde bedrag van ca. 5 miljoen euro, zoals reeds eerder is toegezegd door het college. Daarnaast verwacht de raad een slimme inzet van de middelen over de tijd. Ad c, d en e: de raad verwacht een heroverweging van bestaande taken, mede in het licht van gewenst of opgevoerd nieuw beleid, zoals bijvoorbeeld het economisch actieplan of het sportbeleid. De afwegingen worden toegelicht. De raad start een kerntakendiscussie.
Ad f: uitsluitend indien de voorgaande opties niet tot voldoende resultaat leiden, kan een OZB-verhoging worden overwogen.
 
Heerd Jan Hoogeveen, D66 Marieke van Noort, Progressief Woerden Simon Brouwer, CU/SGP Stefan van Hameren, VVD Elias Bom, STERK Woerden