Amendement bewaking fietsenstallingen door medewerkers van Ferm Werk

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel 16R.00129 inzake beschikbaar stellen budget inzake aanpak fietsendiefstallen station Woerden.
 
De raad besluit:
 
Het beslispunt wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:
1. Als preventieve maatregel ter voorkoming van fietsendiefstallen nabij het NS-station Woerden de drie gemeentelijke fietsenstallingen te laten bewaken voor een periode van minimaal drie maanden door medewerkers van Ferm Werk; 2. De maatregel te beëindigen zodra verlichting en camera’s zijn geïnstalleerd; 3. Na de periode de raad te rapporteren over de effecten ervan en ervaringen ermee; 4. De kosten hiervoor, geraamd op minimaal € 2600 en maximaal € 5200, te verwerken in de Bestuursrapportage 2016.
Toelichting De afgelopen periode is een pakket aan maatregelen ingezet om het aantal fietsendiefstallen nabij het NS-station Woerden terug te dringen. Recente cijfers geven aan dat er een dalende trend zichtbaar is. Het college heeft aangegeven dat naar aanleiding van de evaluatie fietshandhaving 2015 naast dit pakket nog een aantal preventieve maatregelen zullen worden genomen. Daardoor is het op dit moment redelijk om te stellen dat de dalende trend zich verder voortzet.
 
Het college adviseert om nu ook al over te gaan tot camerabewaking, een meerderheid van de raad steunde dit voorstel in de commissievergadering. Voordat de camerabewaking er zal zijn, een voorbereidingsperiode van enkele maanden is mogelijk, kan er direct gestart worden met een maatregel door personeel in te zetten van Ferm Werk. Zodoende kan er zichtbaar worden gewerkt aan de veiligheid.
 
Wout den Boer, STERK Woerden