Amendement sociaal investeringsfonds 2016-2017

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel (16R.00061) Investeringsplan 2015:
 
De raad besluit:
 
Aan het ontwerp-besluit worden de volgende drie beslispunten toegevoegd:
 
4. Aanvragen voor het investeringsfonds in 2016-2017 nog beter te laten aansluiten bij de doelstellingen van het fonds. 5. Het college opdracht te geven een voorstel voor de kaders 2016-2017 aan de raad voor te leggen, zodat organisaties en inwoners in dialoog elkaar kunnen uitdagen tot verdere innovatie. 6. Het college opdracht te geven de oorspronkelijke middelen (€ 500.000) uit het budget 2016 niet eerder beschikbaar te stellen dan nadat deze kaders door de raad zijn vastgesteld. 7. Het college te verzoeken voor 1 juni 2016 de aanvragen van november 2015 tot en met december 2015 met de raad te delen in een format waarin de raad kan beoordelen of de gehonoreerde aanvragen voldoen aan de door de raad gestelde kaders/criteria.
 
Toelichting De raad heeft op 10 november 2014 een motie aangenomen waarin kaders zijn meegegeven om het beoogd effect van de decentralisatie-opdracht, “verschuiving van zorg van 2e naar 0e lijn”, ook daadwerkelijk te faciliteren. Innovatie is het hoofddoel en het budget het middel van het sociaal investeringsfonds. Het college heeft tijdens de commissievergadering van 2 december 2015 de toezegging gedaan het kader voor het investeringsfonds 2016 te bespreken, voor het voorjaarsoverleg, in februari van dit jaar. 
 
Het college heeft aangegeven bij de commissiebehandeling van het voorliggende voorstel de subsidieaanvragen die zijn ingediend tussen 1 november tot en met 31 december 2015, niet te willen of te kunnen delen met de raad. De raad wil via dit amendement in positie gebracht worden om naast het voorliggende raadsvoorstel over 2015, de criteria voor 2016 (oorspronkelijke budget € 500.000) en 2017 (oorspronkelijke budget € 250.000) te herijken.
 
Ingediend namens de fracties: ChristenUnie/SGP, Simon Brouwer Progressief Woerden, Jelle IJpma Sterk Woerden, Wout den Boer Lijst van der Does, Monique Kingma D66, Ruud Niewold