Amendement harmonisering parkeerlocatie en beperking duur pilot

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel (16R.00355) ‘uitvoeren pilot tijdelijke aanpassing reguleringstijden betaald parkeren op vrijdag- en zaterdagavond’:
 
De raad besluit:
 
Het huidige besluit wordt gewijzigd zodat het als volgt komt te luiden:
 
1. Het college opdracht te geven om in het kader van een pilot gedurende een 8 maanden, te weten van 1 november 2016 tot 1 juli 2017, de reguleringstijden van het parkeren op maaiveld en in de parkeergarage te harmoniseren en als volgt aan te passen in het aanwijzingsbesluit parkeren: a. Op vrijdag van 9:00 uur tot 18:30 uur (huidig van 9:00 uur en 0:00 uur) b. Op zaterdag van 9:00 uur tot 18:30 uur (huidig tussen 9:00 uur en 0:00 uur)

2. Dekking: a. De incidentele lagere baten/ hogere last gerealiseerd in november en december 2016 ten laste brengen van de Algemene Reserve. b. De eenmalige lagere baten/ hogere last in 2017 als nieuw beleid toe te voegen aan de begroting 2017. Het totale budget voor 2017 is gemaximeerd op € 63.966, zijnde het oorspronkelijke bedrag uit het amendement Parkeren van 29 oktober 2015. 

3. In te stemmen met het uit voeren van een parkeeronderzoek vóór de uitvoering van een pilot (0-meting) en aan het eind van de pilotperiode.

4. Evaluatie: a. Na 6 maanden (peildatum 1 mei) wordt een evaluatie opgesteld en aangeboden aan de raad bij het juni-overleg als input voor de begroting 2018.  b. In de evaluatie wordt ingegaan op de gevolgen voor het parkeertarief (bij kostendekkende exploitatie) na de proefperiode: i. Bij voortzetting van de parkeertijden uit de pilot ii. Bij terugkeer naar de situatie anno september 2016 c. Eveneens wordt inzichtelijk gemaakt welke effecten waarneembaar zijn op de omzet van ondernemers in de binnenstad en reacties van het winkelend publiek.
 
Toelichting Dit amendement harmoniseert de tijden van het parkeren op vrijdag- en zaterdagavond, ongeacht de parkeerlocatie. De tarieven, parkeertijden en locaties zijn zo gelijkgeschakeld zodat verwarring voor inwoners wordt voorkomen. 
 
Eveneens wordt de pilotperiode beperkt tot 8 maanden. De pilot loopt tot 1 juli door zodat de raad de mogelijkheid heeft de pilot door te zetten in 2017 en naadloos op 2018 te laten aansluiten. Zodoende kan de raad in de begroting 2018 de definitieve keus vastleggen en meerjarig financieel onderbouwen. 
 
Tot slot wordt het college gevraagd bij de evaluatie van de pilot de notitie Kloppende Binnenstad te gebruiken als referentiekader. Kostendekkende exploitatie is een van de belangrijkste onderwerpen die voor 2018 en verder onverminderd van toepassing blijven.
 
 
 
Namens de fracties van, STERK Woerden VVD D66 ChristenUnie-SGP Progressief Woerden CDA