Amendement financiering Beleidsplan schuldhulpverlening 2016 – 202

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel (16R.00160) Beleidsplan schuldhulpverlening 2016 – 2020
 
De raad besluit:
 
Aan het voorstel een derde beslispunt toe te voegen, dat als volgt luidt:      

 De structurele kosten ad € 36.000 jaarlijks te bekostigen als onderdeel van het gemeentelijk  armoedebeleid en de incidentele kosten ad € 102.000  in de jaren 2016- 2018 op te nemen als investering vanuit het Investeringsfonds Sociaal Domein. 
 
Toelichting Het beleidsplan Schuldverlening beoogt door meer preventief te werken een vermindering van het beroep op de schuldverlening door een afname van de vraag naar schuldhulpverlening door inwoners sneller te laten aankloppen met een kleinere schuldenlast. Deze preventieve activiteiten zouden ook moeten leiden tot een verminderd beroep op de bijstand. Als dit beleid werkt, is dit een structurele activiteit in het kader van het armoedebeleid.
 
Daarnaast wordt van medio 2016 tot medio 2018 via netwerkontwikkeling, het ontwikkelen van een routekaart voor de onderlinge verwijzing, en het ontwikkelen van mooie nieuwe kleine projecten gewerkt aan de verbetering van de samenwerking, afstemming en effectiviteit van de schuldhulpverlening. Dit vraagt een tijdelijke extra personele inzet, een investering in de structuur, die zich zou moeten doen terugverdienen in de uitgave in latere jaren. Dit past geheel in de verschuiving van zwaardere naar lichtere vormen van hulp  waarop het investeringsfonds sociaal domein is gericht. 
 
Reem Bakker, VVD Jelle IJpma, Progressief Woerden CU/SGP, Simon Brouwer STERK Woerden, Wout den Boer