Amendement Doelstelling Middelland 2017

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel inzake de Programmabegroting 2017-2020 (16R.00581),
 
De raad besluit:
 
In hoofdstuk 4 Cultuur, economie en milieu, wordt onder de in 2017 te realiseren resultaten, onder 2.3 Ontwikkeling stedelijke omgeving het volgende toegevoegd:
 
Nr. Resultaat 2017 PFH Planning

2.3.4 Aan de raad wordt een uitwerkingsprogramma van de visie op Middelland ter vaststelling voorgelegd. Haring Q3 2017
 
 
Toelichting De ontwikkeling van kantorengebied in de komende jaren is belangrijk voor Woerden. Nog dit jaar stelt de gemeenteraad naar verwachting een visie vast. Belangrijk is het om daarna snel aan de slag te gaan met de uitwerking hiervan. Dit amendement legt de ambitie van de raad voor 2017 hierover vast en geeft het college de opdracht om uiterlijk in het 3e kwartaal van 2017 een uitwerkingsprogramma ter vaststelling voor te leggen aan de raad. 
 
 
Namens de fracties van,
 
CDA, Marco Hollemans  D66, Heerd Jan Hoogeveen STERK Woerden, Elias Bom VVD, Reem Bakke