Amendement aan de slag met klimaatneutrale gemeente

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij raadsvoorstel Programmabegroting 2017 – 2020 (16R.00581):
 
De raad besluit:
 
In programma 4, onderdeel 3 (resultaten 2017), bij 4.2.1, 5e kolom (resultaat en/of planning)
 
“Q3 2017”
 
te veranderen in:
“Q2 2017”
Toelichting De gemeenteraad heeft in 2014 besloten dat Woerden in 2030 klimaatneutrale gemeente moet zijn. Het college heeft reeds een actieprogramma vastgesteld. De voorliggende meerjarenbegroting mikt op het vaststellen van een langetermijnstrategie en een uitvoeringsprogramma in Q3 2017. Ervan uitgaande dat: - planvorming én uitvoering samen met inwoners en ondernemers wordt opgepakt, - het van belang is dat de inzet vooral ook op realisatie van concrete resultaten wordt gericht in plaats van het maken van plannen,  - flexibiliteit van belang is bij het traject naar 2030 toe,
 
stelt dit amendement voor om de planvorming in Q1 af te ronden.
 
namens de fracties
 
D66, Heerd Jan Hoogeveen STERK Woerden, Elias Bom