Amendement autorisatie investering De Kanis

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel programmabegroting 2017-2020:
 
De raad besluit:
 
Beslispunt 2 als volgt aan te vullen:
 
 De investering ‘Pilot Kanis toepassen zettingsvrije constructie’ niet te autoriseren;

 Het college de opdracht te geven om uiterlijk ter bespreking in december 2016 een voorstel aan de raad aan te bieden inzake de autorisatie van deze investering;

 In het raadsvoorstel uitvoerig in te gaan op ten minste de volgende onderwerpen: de projectaanpak, voorziene risico’s, de wijze van afschrijving, terugvalopties gedurende het project bij tegenvallers en eventuele keuzes die de raad vooraf kan maken om kosten in het voorgestelde project te beperken.
 
Toelichting Het college stelt door middel van vaststelling van de programmabegroting de raad voor om bij de renovatie van De Kanis te kiezen voor een aanpak die leidt tot een verhoging van de kosten van het project van 6 naar 10 miljoen euro. De raad gaat daarmee een innovatief project aan van 10 miljoen euro om de openbare ruimte in Kanis voor 100 jaar duurzaam aan te pakken. De renovatie van de Kanis wordt uitgevoerd op een schaal en met een techniek die niet eerder zijn toegepast. De ervaring bij andere projecten met de slappe bodem in het algemeen leiden tot uitloop en hogere complexiteit dan vooraf voorzien. 
 
Een project met dergelijke omvang vraagt om vaststelling van de projectkaders door de raad. Gedurende het project moet het mogelijk zijn om als raad te kunnen toetsen of planning, begroting en afgesproken processtappen worden gevolgd en indien nodig bij te sturen. De nu toegestuurde Raadsinformatiebrieven bieden de raad geen enkele grip op de kaders. 
 
Daarnaast is, voor de in de begroting opgenomen afschrijvingstermijn van 75 jaar, een aanpassing van de notitie Financial Governance noodzakelijk die nog niet ter besluitvorming aan de raad is voorgelegd.
 
Om bovengenoemde redenen willen wij, conform artikel 5 lid 2 van de Financiële beleids- en beheersverordening, voor de autorisatie van deze specifieke nieuwe investering een apart raadsvoorstel ontvangen. Daarmee dragen wij het college op om geen uitgaven te doen of onomkeerbare beslissingen te nemen met betrekking tot deze specifieke investering tot het moment dat de raad de investering heeft geautoriseerd.
 
 
STERK Woerden VVD CDA LijstvanderDoes