Amendement versterken spreiding statushouders

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel inzake het Locatieonderzoek versnellen sociale woningbouw (16R.00768).
Het huidige beslispunt 1 wordt gewijzigd zodat dit als volgt komt te luiden:
Besluit
1. Om tot ontwikkeling van sociale woningbouwlocaties over te gaan, worden de volgende kaders meegegeven aan het college:
 
A. 1. Spreiding van doelgroepen evenredig verdeeld over alle woonkernen van de gemeente; 2. Meer regulier vrijkomende sociale huurwoningen worden voor statushouders bestemd en evenredig worden meer nieuw te bouwen sociale huurwoningen voor reguliere woningzoekenden bestemd.

B. De ontwikkeling van de locatie is passend te maken of past binnen de wettelijke kaders
zoals het bestemmingsplan of wijkt daar tijdelijk van af voor maximaal 10 jaar;

C. De locatie is uiterlijk voor 1 december 2017 opgeleverd en bewoonbaar; 


D. De ontwikkeling en exploitatie van de locatie is financieel haalbaar (break-even); 


E. Het volume van de totaal te ontwikkelen locaties betreft circa 180 woningen waarbij 
 spreiding over meerdere locaties; 


F. De ontwikkeling van deze locaties sluit zoveel mogelijk aan bij de uitgangspunten van de 
woonvisie; 


G. De ontwikkeling van de locaties moet bestaande planvorming niet hinderen. 

 
Toelichting
Dit amendement beoogt twee wijzigingen:


1. De kaders die in het raadsvoorstel beschreven staan op pagina 3 onder 4, worden expliciet door de raad besloten 

2. Aan deze kaders wordt een toevoeging gedaan waar het gaat om het spreidingsstreven (kader A, onderdeel 2):
Met deze toevoeging wordt het college opdracht gegeven te streven naar huisvesting van een kleiner percentage dan 50% statushouders in de versnelde bouw van sociale huurwoningen. 
Dit kan door meer statushouders via de regulier vrijkomende sociale huurwoningen te huisvesten (nu 20), hierdoor neemt de spreiding en dus de kans op een goede integratie toe. Het effect dat deze huisvesting in de regulier vrijkomende sociale huurwoningen heeft op de wachtlijst van woningzoekenden wordt gecompenseerd doordat meer nieuw te bouwen sociale huurwoningen aan reguliere woningzoekenden beschikbaar komen. Hierbij kan worden gekeken naar de mogelijke bouw van woningen in het duurdere sociale huursegment waardoor huidige huurders in goedkopere sociale huurwoningen kunnen doorstromen en hun woningen beschikbaar komen voor statushouders. Op deze manier kunnen meerdere doelen worden bereikt: meer doorstroming, een afname van scheefwonen en een betere spreiding van statushouders. Bovendien kunnen locaties worden voorzien van een meer divers aanbod van woningen waardoor ze op de langere termijn divers en leefbaar blijven.
 
CDA, Job van Meijeren
Progressief Woerden, Marieke van Noort
STERK Woerden, Elias Bom
Lijst van der Does, Jaap van der Does