Motie Cliëntparticipatie Gemeenschappelijk Regeling Ferm Werk

De Gemeenteraad van Woerden in vergadering bijeen op 18 december 2013, 
 
Constaterende dat:
  1. De gemeenteraad vanavond moet beslissen over het wijzigen van de GR de Sluis in
    GR Ferm Werk. 
  2. Er in de GR geen aandacht is voor cliëntparticipatie binnen Ferm Werk. 
 
Van mening zijnde dat:
  1. De positie van de cliënt binnen Ferm Werk een wezenlijke is voor de ontwikkeling van
    Ferm Werk.
  2. Het goed gebruik is in dergelijke grote organisaties dat cliënten via een adviesraad
    mee kunnen praten op het niveau van directie en Dagelijks Bestuur.
  3. De gemeenteraad zelf, in zijn bestuurlijke en toezichthoudende rol, ook waarde hecht
      aan de stem van cliënten. 
 
Verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders om:  
  1. Zorg te dragen voor het implementeren van sterke cliëntparticipatie bij Ferm Werk,
      met als gesprekspartners directie, Dagelijks Bestuur en gemeenteraad. 
  2. 1 keer per kwartaal de gemeenteraad te informeren over de wijze waarop de
      cliëntparticipatie wordt vormgegeven en/of hoe er aan cliëntparticipatie inhoud is
      gegeven.
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Progressief Woerden, 
Rinus Tersteeg
 
STERK Woerden
Wout den Boer