Motie ‘duurzaam met een doel’ (aangenomen)

De raad van de gemeente Woerden, in vergadering bijeen op 30 oktober 2014,


 constaterende dat:

1. in het voorstel voor de programmabegroting 2015 – 2018 wordt vermeld dat er een ‘actieprogramma klimaatneutrale gemeente’ is; 

2. dat het voorstel voor de programmabegroting noch het actieprogramma inzicht geven in de vraag op welke termijn de gemeente de status van klimaatneutrale gemeente wil bereiken,


 overwegende dat:

1. er diverse gemeenten zijn die als doelstelling hebben om op termijn klimaatneutraal te zijn, en daar niet alleen concrete acties aan hebben gekoppeld, maar ook een concrete datum; 

2. het vaststellen van een concrete datum een goede stimulans is om een gesteld doel te bereiken;


 verzoekt het college:

1. uit te gaan van 2030 als datum waarop Woerden klimaatneutrale gemeente kan zijn;

2. het actieprogramma duurzaamheid zodanig in te richten dat voornoemde doelstelling op voornoemde datum kan worden gerealiseerd;

3. het actieprogramma ter vaststelling aan de raad te zenden,  

en gaat over tot de orde van de dag. 
 
D66, Heerd Jan Hoogeveen Progressief Woerden, Jelmer Vierstra CU/SGP, Henk van Dam STERK Woerden, Elias Bom CDA, Job van Meijeren