Motie onafhankelijk vertrouwenspersoon Ferm Werk

 

De gemeenteraad van Woerden in vergadering bijeen op 26 juni 2014, gehoord de beraadslagingen over het raadsvoorstel zienswijzen DVO en ontwerp-begrotingen Ferm Werk,
 
constaterende dat:  

1. Er door Ferm Werk relatief veel kwetsbare inwoners bediend worden;

2. Het ook door Ferm Werk gewenst is dat klachten en fouten zoveel mogelijk worden gezien en erkend om van te leren;

3. Binnen andere organisaties in het sociaal domein, bijvoorbeeld de GGZ en jeugdzorg, het gebruikelijk (en zelfs wettelijk verplicht) is om een onafhankelijke vertrouwenspersoon aan te stellen;  

overwegende dat:  

1. Het in een organisatie waar met kwetsbare inwoners wordt gewerkt, goed is een professionele en onafhankelijke instantie te hebben waar deze inwoners terecht kunnen met hun ervaringen;

2. De drempel om onvrede en klachten te uiten voor deze kwetsbare inwoners zo laag mogelijk dient te zijn;
 
vraagt het college om:  

1. Samen met de andere deelnemende gemeentes vorm te geven aan een onafhankelijke (buiten de organisatie van Ferm Werk) en professionele vorm van vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris, ten behoeve van de kwetsbare inwoners die worden bediend door Ferm Werk;

2. De raad hierover uiterlijk 1-1-2015 te informeren;
 
en gaat over tot de orde van de dag.
 
Marieke van Noort, Progressief Woerden Janet Buerman, Sterk Woerden