Motie informatievoorziening over veranderingen in het sociaal domein

De gemeenteraad van Woerden in vergadering bijeen op 26 juni 2014, gehoord de beraadslagingen over het raadsvoorstel besluiten Transformatie programma Sociaal Domein,

constaterende dat:  

1. Veel inwoners van Woerden, vooral senioren, aangeven dat het hen niet duidelijk is wat er allemaal staat te veranderen in het sociaal domein;

2. Het college hierover in commissieverband aangegeven heeft te willen wachten met  brede communicatie totdat in ieder geval de wetgeving hieromtrent door de Eerste Kamer is vastgesteld;

3. De Eerste Kamer hierover volgens haar agenda begin juli besluit;  

overwegende dat:  

1. De veranderingen in het sociaal domein zoveel impact zullen hebben op het leven van veel inwoners dat er zo snel en duidelijk mogelijk gecommuniceerd wordt over de veranderingen;

2. Deze communicatie nodig is om onrust te voorkomen en inwoners de gelegenheid te geven zich voor te bereiden;  3. Een groot deel van de Woerdense inwoners onvoldoende is geïnformeerd, ondanks de informatiekanalen die tot nu toe zijn gebruikt (website, Woerden Wijzer, gemeentepagina Woerdense Courant en inwonersavonden);


 vraagt het college om:  

1. Het zomerreces te gebruiken voor een informatievoorziening over de veranderingen in het sociale domein per 1 januari 2015;

2. De raad hierover begin september te informeren;

3. De kosten hiervan te dekken uit de huidige begrotingsmiddelen,


 en gaat over tot de orde van de dag,


 Marieke van Noort, Progressief Woerden Reem Bakker, VVD Janet Buerman, Sterk Woerden Simon Brouwer, CU/SGP Vera Streng, CDA