Motie raadsconferentie Hofpoort (aangenomen)

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 26 juni 2014,
 
Constaterende dat:

1. De afgelopen maanden veel publiciteit is gekomen rondom het Hofpoort Ziekenhuis in Woerden;

2. Enkele gemeenten in de media hun zorgen hebben geuit over de gang van zaken rond de bereikbaarheid van zorg in de regio Woerden;

3. Uit de RIB van het college van Woerden blijkt dat het college de samenwerking zoekt met de andere colleges om een eenduidig signaal af te geven;

4. Er diverse initiatieven zijn of worden ontplooid door organisaties en inwoners om hun zorgen uit te spreken, onder andere via internet en een petitie;

5. Ook het Hofpoort zelf initiatief heeft genomen om via allerlei kanalen haar visie op de zaak kenbaar te maken aan de inwoners;
 
Overwegende dat:

1. Er gedeelde belangen zijn voor de gemeenten in het verzorgingsgebied van het Hofpoort maar dit nog niet gezamenlijk wordt uitgesproken, althans niet door de gemeenteraden;

2. Een krachtig en eenduidig politiek signaal uit het verzorgingsgebied van het Hofpoort Ziekenhuis essentieel is om inbreng te leveren in het proces;
 
Spreekt uit: 

Dat zij het initiatief neemt tot een raadsconferentie met (de vertegenwoordigers) van de gemeenteraden in het verzorgingsgebied van het Hofpoort Ziekenhuis. De doelstelling van de raadsconferentie is om te komen tot een eenduidig politiek statement over de zorgen die leven aangaande de aanstaande veranderingen van het Hofpoort Ziekenhuis. Hiertoe wordt de raadsgriffie gevraagd contacten te leggen met de andere gemeenten en de voorbereidingen te treffen voor deze bijeenkomst op de kortst mogelijk termijn, 
 
en gaat over tot de orde van de dag.
 
Namens de fracties van: - STERK Woerden - CDA - Progressief Woerden - D66 - CU/SGP - VVD