Motie geen verslechtering leefbaarheid door A12

   

De raad van de gemeente Woerden, in vergadering bijeen op 24 september 2015,


 Constaterende dat

1. De verhoging van de maximumsnelheid op de A12 leidt tot een toename van de geluidsbelasting en de uitstoot van schadelijke stoffen;

2. De minister kennelijk van oordeel is dat deze verhoging volgens nationale wetgeving geoorloofd is;

3. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk beroep heeft ingesteld tegen deze verhoging;

4. Het college de beroepstermijn ongebruikt heeft laten verstrijken;


 Overwegende dat

1. De verhoging van de maximumsnelheid leidt tot extra geluidsbelasting waardoor er extra druk ontstaat op het realiseren van een geluidswal bij Bijleveld;

2. De gemeente moet staan voor de inzet op dit dossier, in het belang van haar inwoners, maar ook als ‘goede buur’;

3. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk nu alleen staat in haar beroep tegen de maatregel van de minister;


 Verzoekt het college:


 De gemeente Bodegraven-Reeuwijk in woord en daad te steunen bij haar beroep tegen de verhoging van de maximum snelheid;
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
D66, Heerd Jan Hoogeveen STERK Woerden, Elias Bom Progressief Woerden, Jelmer Vierstra VVD, Ingrid Berkhof