Motie Woerden zegt: “Ja, tenzij…” aanpak interactie/samenwerking inwoneroverheid (aanvaard)

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 16 december 2015, gehoord de discussie in de commissie Middelen over de uitgangspunten en aanpak interactie/samenwerking inwoneroverheid,


 Constaterende dat:

1. Meerdere (evaluatie) gesprekken met verschillende partijen zijn gevoerd over het thema interactie inwoner-overheid waarbij ook diverse participatietrajecten zijn geëvalueerd en interviews zijn afgenomen bij betrokken medewerkers;

2. Andere acties zoals bijeenkomsten met college en raad en steekproefsgewijze checks van brieven hebben plaatsgevonden;

3. Gebleken is dat er een beweging/verschuiving van houding en gedrag binnen de organisatie, directie en bestuur (college en raad) nodig is ter bevordering van een effectieve samenwerking en communicatie tussen inwoners en gemeente.


 Overwegende dat:

1. De rol van de gemeente steeds meer faciliterend en steeds minder regulerend of initiërend is;

2. De gemeente - ondanks de ambitie om onderwerpen samen met inwoners op te pakken of aan de samenleving over te laten – op een aantal onderwerpen directief zal moeten blijven handelen;

3. De verschillende instrumenten die ingezet kunnen worden om inwoners (meer) te betrekken bij ontwikkelingen in Woerden nadere uitwerking en uitleg behoeven waarbij criteria ten aanzien van het inzetten van instrumenten nog bepaald moeten worden;

4. De raad de besluitvormende bevoegdheid heeft en vooraf duidelijke kaders dient te stellen bij op te pakken onderwerpen.


 Verzoekt het college:

De interactie inwoner-overheid in te vullen zoals verwoord door wethouder M.H. Stolk in de annotatie Woerden zegt: “Ja, tenzij…”  en daarmee op te schuiven van een overwegend directieve/coöperatieve gemeente naar een coöperatieve/volgende gemeente
 
en gaat over tot de orde van de dag.
 
D66, Saskia van Megen    Lijst van der Does, Jaap van der Does CDA, Job van Meijeren     VVD, Stefan van Hameren Progressief Woerden, Loukmane Issarti   STERK Woerden, Elias Bom Inwonersbelangen, Jan Hubert van Rensen CU/SGP, Henk van Dam