Motie zonneweiden (verworpen)

 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 27 oktober 2016, 


 Constaterende dat - Uit bijlage 8 bij de begroting (beleidsindicatoren) blijkt dat op het gebied van hernieuwbare energie de gemeente Woerden ruim een factor 6 slechter scoort dan gemeenten met een vergelijkbare omvang; - De gemeenteraad heeft besloten dat Woerden in 2030 klimaatneutraal dient te zijn,


 Overwegende dat - Het college bezig is met een actieprogramma om invulling te geven aan de ambitie om klimaatneutrale gemeente te worden; - Het gebruik van hernieuwbare energie daarbij een belangrijke rol zou moeten spelen;  - De gemeenteraad heeft besloten dat de aan te leggen geluidswal bij Harmelen van zonnepanelen zou moeten worden voorzien,


 Verzoekt het college om

1. Bij de invulling van het programma ‘Woerden klimaatneutraal 2030’ bijzondere aandacht te schenken aan het verbeteren van de prestaties op het gebied van hernieuwbare energie;

2. In het bijzonder te onderzoeken of er in de gemeente Woerden (meer) mogelijkheden zijn om zonneweiden aan te leggen en daarvoor coalities aan te gaan met scholen, bedrijven en andere organisaties;

3. De gemeenteraad over de resultaten daarvan te informeren,
 
en gaat over tot de orde van de dag.
 
Namens de fracties
 
D66, Heerd Jan Hoogeveen STERK Woerden, Elias Bom