Motie hondenbelasting kostendekkend (verworpen)

Constaterende dat

1. In het vigerende hondenbeleid 2015-2024 er voorzieningen met herleidbare kosten voor de hondenbezitter zijn gedefinieerd.

2. De structurele lasten in het hondenbeleid op 57K zijn geraamd maar recent voor het juni-overleg 2016 op 79K: zijnde een kostentoename van 38,5%

3. De structurele baten van de hondenbelasting 180K zijn, waarmee de kostendekkendheid minimaal 229% bedraagt


 Overwegende dat

1. De hondenbezitter enerzijds betaalt voor voorzieningen die kunnen worden gerelateerd hebben of houden van een hond

2. De hondenbezitter anderzijds niet onredelijk belast mag worden en daardoor betaalt voor zaken die het algemeen belang dienen, cq zaken die niet gerelateerd zijn aan het houden of hebben van een hond. 

Verzoekt het college:

Voor het juni-overleg voor de begroting 2018 een kostendekkende hondenbelasting te hanteren als uitgangspunt. De kosten worden gerelateerd aan de vastgestelde doelstellingen van het vigerende hondenbeleid 2015-2024.


 En gaat over tot de orde van de dag,


 Namens de fracties van: STERK Woerden
 Bijlage:  Blad 1: hondenbeleid Blad 2: rv juni overleg 2016