Motie teruggave afvalstoffenheffing (aangenomen)

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 21 april 2016,


 Constaterende dat:


 De financiële opzet van Het Nieuwe Inzamelen aantoont dat:

1. De gekozen aanpak voor inzameling van grondstoffen goedkoper uitvalt dan voorzien bij vaststelling van het afvalbeheersplan;

2. De afvalstoffenheffing de komende jaren niet verhoogd hoeft te worden;

3. De toezegging om in 2017 opnieuw een bedrag terug te geven aan de inwoners kan worden nagekomen;

4. Het verschil in tarief voor een- en meerpersoonshouden behouden kan blijven,


 Overwegende dat:


 1. Er reeds is voorzien in een teruggave aan huishoudens van 25eu in 2017;

2. Er eveneens is voorzien in teruggaaf aan huishoudens bij minder aanbieden van restafval;

3. De voorziening afvalstoffen na teruggave alsnog een omvang van 2.000.000 heeft;

4. De verwachting is dat vanaf 2018 de voorziening wederom zal toenemen;

5. De gewenste omvang van de voorziening afvalstoffenheffing tussen 500.000 en 1.000.000 euro ligt,


 Verzoekt het college:

Bij de onderbouwing van de juni-brief rekening te houden met een extra teruggaaf aan de huishoudens zodat in 2018 de afvalstoffenheffing op het gewenste niveau is en het exploitatieresultaat passend is bij de staat van de voorziening. Deze extra teruggave kan worden verrekend in 2017 en/of 2018,
 
en gaat over tot de orde van de dag.
 
Namens de fracties van,
 
STERK Woerden VVD Progressief Woerden D66 ChristenUnie/SGP