Motie zoekgebieden en aandachtspunten junibrief 2016 (aangenomen)

De raad in vergadering bijeen op 21 april 2016, gehoord de beraadslagingen,
 
Constaterende dat
 
1. het college, conform de afspraak in de raad, een inventarisatie heeft gemaakt van wettelijke en niet-wettelijke taken;

2. deze inventarisatie via ‘de maart-brief’ aan de raad ter hand is gesteld;

3. in de ‘maart-brief’ ook andere voor de begroting relevante informatie is opgenomen, waaronder voorstellen van het college voor voorgenomen nieuw beleid of intensivering van beleid,
 
Overwegende dat

1. de raad in juni de kaders vaststelt voor de begroting 2017-2020;

2. het wenselijk is als de raad het college aandachtspunten meegeeft om te betrekken bij de voorbereiding van die juni-brief,
 
verzoekt het college om

1. bij de voorbereiding van de juni-brief de volgende aspecten nadrukkelijk aandacht te geven: 

a) Toerisme en recreatie: het in evenwicht brengen van de kosten en opbrengsten van toerisme en recreatie, met in begrip van de inspanningen op het gebied van city-marketing zoals weergegeven in de visie op toerisme en recreatie die het college aan de raad heeft doen toekomen.

b) Parkeren: het inventariseren van de mogelijkheden om het parkeerbeleid anders vorm te geven (op welke wijze dan ook), en de gevolgen daarvan voor begroting (lasten en baten parkeren);

c) Uitbesteding: om de kwaliteit van de output te verhogen, de mogelijkheid te onderzoeken om gemeentelijke taken uit te besteden waar die tot op heden intern worden uitgevoerd.

d) Kinderopvang: het in de begroting verwerken van eventuele structurele overschotten, daarbij de effecten meewegend van de inmiddels enige jaren geleden ingevoerde veranderingen.

e) Onderwijshuisvesting: de financiële risico’s/bedreigingen bij het onderdeel onderwijshuisvesting in beeld brengen;

f) Leerlingenvervoer: de mogelijkheden (en de kosten en opbrengsten daarvan) om leerlingenvervoer te bundelen met het overige aanvullend vervoer dat door de gemeente bekostigd wordt, tot één geheel van aanvullend vervoer;

g) Bouwgrondexploitatie: de mogelijkheden om deze efficiënter vorm te geven, inclusief de mogelijkheden om op een andere wijze winst en verlies te nemen zodat dit een positief effect heeft op de programmabegroting als geheel;


h) Hondenbelasting: inzichtelijk maken hoe de opbrengst van de hondenbelasting zich verhoudt tot de kosten die voor het hondenbeleid gemaakt worden, en de gevolgen van eventuele afschaffing van de hondenbelasting.

i) Kostendekkendheid tarieven en leges: inzichtelijk maken of de tarieven en leges kostendekkend zijn en of en waar dit aanpassing behoeft.
 
2. een nadere onderbouwing te geven van de voorstellen die als voorgenomen nieuw beleid zijn opgenomen in de ‘maart-brief’,
 
en gaat over tot de orde van de dag.
 
Namens de fracties
 
D66, Heerd Jan Hoogeveen Progressief Woerden, Marieke van Noort CU/SGP, Henk van Dam VVD, Stefan van Hameren STERK Woerden, Elias Bom CDA, Arjen Draisma LijstvanderDoes, Chris van Iersel