Fractiestatuut

1. Algemeen

Het fractiestatuut is een nadere uitwerking van het Huishoudelijk Reglement. In het fractiestatuut legt de fractie haar werkwijze en interne werkverdeling vast. Het statuut moet goedgekeurd worden door de ledenvergadering van de vereniging STERK Woerden.

2. Inwonerspartij

Raadsleden van STERK Woerden zijn in de eerste plaats volksvertegenwoordigers. Zij zetten zich in voor de belangen van Woerden en haar inwoners. De fractie staat voor onafhankelijke gemeentepolitiek, zonder binding met welke landelijke partij ook. Met een puur op de gemeente gericht programma, probeert de fractie een positieve invloed uit te oefenen op een goed lokaal bestuur. Iedere inwoner kan bij de fractie politieke vraagstukken onder de aandacht brengen.

Deze kan:       -          het punt in commissie of raad aan de orde stellen;

-                advies geven;

-                doorverwijzen naar de juiste persoon of instantie;

-                burgerinitiatieven stimuleren en/of ondersteunen;

-                           actievoering ondersteunen c.q. Acties (helpen) organiseren.

Als inwonerspartij drijft de fractie van STERK Woerden op de begrippen: actief, kritisch en betrokken.

           Actief

            Actief, omdat de fractie gelooft in de lokale democratie. De inwoners moeten zelf mee kunnen beslissen over hun eigen woonplaats. Met straatinterviews,      openbare themavergaderingen, bezoeken aan instellingen en verenigingen en een          interactieve website, stelt de fractie onderwerpen ter discussie en peilt zij de            opinie van de inwoners.

            Kritisch

            Kritisch zijn is voor de fractie de positieve grondhouding, gebaseerd op willen      weten, willen controleren en willen verbeteren. Samen met de andere          raadsfracties zal de fractie van STERK Woerden het college controleren.

            Betrokken

            De fractie voelt zich betrokken bij het dagelijks leven in de eigen gemeente. Sterk            Woerden maakt daar als inwonerspartij ook onderdeel van uit. Het is die          betrokkenheid die de inzet en houding bepaalt. De fractie onderzoekt de   mogelijkheden om met initiatiefvoorstellen te komen. Zij sluit daarbij zo mogelijk       gelegenheidscoalities.

 

3. Politieke hoofdlijnen

De fractie van STERK Woerden werkt aan de hand van haar verkiezingsprogramma. Dat is de basis voor het stellen van kaders, het leveren van bouwstenen voor en het beoordelen van het collegeprogramma en de beleidsvoorstellen van het college.

Hoofdlijnen in de keuzes van de fractie zijn:

  • de mens centraal stellen in afwegingen;
  • draagvlak voor besluiten door openbaarheid, informatie en inspraak;
  • bijdragen aan een leefklimaat, dat vertrouwd, veilig, schoon en groen is;
  • werken aan werk en aan inkomen;
  • waardevolle banden met het verleden in stad en landschap bewaken, behouden en waar mogelijk herstellen.

4. Overlegstructuren fractieberaad

Tot het fractieberaad behoren de gekozen fractieleden van de kieslijst van de politieke vereniging STERK Woerden. Tevens behoren de beëdigde fractieassistenten, steunfractieleden (kandidaat fractieleden en leden van de vereniging die zich hebben aangemeld bij de fractievoorzitter voor de steunfractie) en contactpersonen vanuit het bestuur en diverse werkgroepen tot het fractieberaad.

Zij kiest uit haar midden een fractievoorzitter, een vicefractievoorzitter, fractiesecretaris en een vicefractiesecretaris. In onderling overleg worden de woordvoerderschappen voor de verschillende beleidsterreinen over de raadsleden verdeeld op basis van kwaliteiten en voorkeuren. In principe dient ieder raadslid echter voor iedere commissie beschikbaar te zijn. Alle leden van de steunfractie stemmen mee bij de verdeling van de woordvoerderschappen.

4.1 Het fractienieuws

Het fractienieuws fungeert als uitnodiging voor het fractieberaad en als intern communicatiemiddel. Langs deze weg ontvangen leden van het fractieberaad informatie van de fractie, het bestuur en de redactie. Tevens bevat het overzichten van activiteiten, vergaderdata, post, standpunten van het vorige fractieberaad en overige besluiten. De fractiesecretaris draagt, in overleg met de fractievoorzitter, zorg voor het opstellen van het fractienieuws.

4.2 Voorbereiding fractieberaad

De fractiesecretaris zorgt voor kopieën van de agenda’s van de commissie- en raadsvergaderingen. Ieder raads- en commissielid heeft de taak de stukken, die betrekking hebben op zijn/haar eigen commissie en de stukken van woordvoerders die hij/zij ondersteunt vóór de fractievergadering te bestuderen. Als een woordvoerder niet in staat is de stukken te bestuderen, waarschuwt hij tijdig de vervanger(s) en de fractievoorzitter.

 

 

 

 

4.3 Randvoorwaarden fractieberaad

Het fractieberaad is openbaar tenzij raadsleden voor een bepaald onderwerp geheimhouding hebben opgelegd gekregen of de fractie in meerderheid om dringende reden anders besluit. Dringende redenen kunnen zijn: schade aan persoonlijke levenssfeer leden of schade aan de raadsfractie, wethouder(s) of vereniging.

Raadsleden hebben hun eigen wettelijke verantwoordelijkheid en kunnen derhalve niet tot bepaalde standpunten gedwongen worden. Een fractie kan tegelijkertijd alleen goed opereren als er gelijkgezindheid bestaat over belangrijke onderwerpen. Het fractieberaad is derhalve het startpunt voor het innemen van fractiestandpunten. Raadsleden proberen tijdens het beraad als fractie zoveel mogelijk met één gezamenlijk standpunt naar buiten te komen. Hierbij zijn de volgende kaders van toepassing:

            •          Over een fractiestandpunt dat in het verkiezingsprogramma verwoord                  staan kan niet verdeeld worden gestemd.

            •          Als er een persoonlijk belang speelt bij een onderwerp leg je je bij het                    fractiestandpunt neer en stem je niet mee in de raad.

            •          Besluiten van de ledenvergadering dienen zwaar mee te wegen in de                                standpuntbepaling van de raadsleden.

            •          In alle andere gevallen dient een raadslid het fractieberaad te overtuigen             van het feit dat het hier voor hem/haar om een principiële zaak gaat en                  hij/zij de stem van het eigen geweten wil volgen.

De inbreng van alle leden van het fractieberaad is gelijkwaardig. Het vastleggen van fractiestandpunten valt onder de verantwoordelijkheid van de fractiesecretaris.

4.4. Het fractieberaad t.b.v. commissies

Dit fractieberaad is het startpunt voor het innemen van standpunten over zaken die door de commissies op de politieke agenda zijn geplaatst en zaken die STERK Woerden op die agenda wil hebben.

            •          Iedere woordvoerder introduceert en behandelt de punten, die bij                         zijn/haar commissie aan de orde zijn en nadere discussie behoeven; de                   zogenaamde ‘zware’ punten.

            •          Waar nodig zorgt de woordvoerder voor aanvullende documentatie                                   tijdens het fractieberaad.

            •          Urgente punten vanuit maatschappelijke organisaties/bevolking moeten               een eerste bespreking krijgen waarna in ieder geval het vervolgtraject                  wordt aangegeven;

            •          Onderwerpen buiten de commissieagenda's om welke een                                       discussie/standpunt vereisen, moeten vooraf worden aangemeld bij de              fractiesecretaris of administratieve ondersteuning, zodat zij geagendeerd              kunnen worden;

            •          Onderwerpen waar geen tijd meer voor is worden doorgeschoven naar                 een volgend of een extra fractieberaad;

            •          De rondvraag kent in principe alleen vragen en zo mogelijk korte                            antwoorden. Inhoudelijke vragen die meer uitleg vergen worden                                doorgespeeld naar de betreffende woordvoerder.

 

4.5. Het fractieberaad t.b.v. de raadsvergadering

Dit fractieberaad is een vervolg op eerder ingenomen standpunten over zaken waar een raadsbesluit over genomen moet worden. Omdat die zaken voor de commissievergaderingen al een keer goed zijn bediscussieerd in het fractieberaad, richten we ons nu op de vraag of we bij de verschillende zaken ons standpunt:

            •          als bekend verondersteld kunnen laten rusten;

            •          willen bevestigen voor de notulen, de belanghebbende(n), de pers en/of              de bevolking;

            •          nogmaals willen bevechten bij de andere fracties in de raad;

            •          willen nuanceren of heroverwegen op basis van nieuwe argumenten                                 en/of nieuwe feiten en een nieuw fractiestandpunt innemen.

Dit fractieberaad biedt in principe meer ruimte voor zaken als nieuwe onderwerpen die uit het fractieberaad zelf voortkomen, contacten met maatschappelijke groeperingen en punten die STERK Woerden, in het kader van het dualisme, zelf op de agenda wil plaatsen.

5 - Raadsleden

5.1 Commissievergadering

Fractiestandpunten kunnen door nieuwe informatie, of in de discussie in de commissie achterhaald (b)lijken. Hoe de woordvoerder die informatie verwerkt in - of in de aanloop naar - de commissie, is afhankelijk van het "politiek invoelingsvermogen" (een eigen inschatting hoe de fractie de informatie zou hebben meegewogen).

5.2. Raadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering blijft de algehele leiding van het fractieoptreden een taak van de fractievoorzitter. Voor zover dit nodig en wenselijk is kan hij met interrupties, schorsingen etc. de woordvoerders bijstaan.

In de raadsvergadering word en in principe door iedere woordvoerder de eigen punten uit de commissie zelf naar voren gebracht, behalve van commissieleden zijnde geen raadslid. De woordvoerder vraagt zelf schorsing aan als hij/zij dat voor een goede behandeling van zijn/haar punt van belang acht.

Beraadslagingen tijdens schorsingen mogen ook door de andere leden van het fractieberaad worden bijgewoond, om zo te helpen bij het bepalen van standpunten.

Moties, initiatiefvoorstellen, amendementen en schriftelijke vragen kunnen door elk raadslid geïnitieerd worden. Ze worden door de woordvoerder inhoudelijk voorbereid. Waar nodig zal de woordvoerder de vervolgdiscussies voeren, al dan niet ondersteund door de fractievoorzitter.

6. De volks vertegenwoordigende taak

Om de taak als volksvertegenwoordiger goed uit te voeren neemt ieder raadslid deel aan activiteiten als straatinterviews, thema-avonden en algemene ledenvergaderingen. Daarnaast legt iedere woordvoerder zoveel mogelijk contacten met direct bij een onderwerp betrokkenen in de bevolking.

7. Perscontacten

Contacten van de pers naar de fractie worden door de fractievoorzitter in principe doorgespeeld naar de woordvoerders. Terugkoppeling naar de fractievoorzitter blijft natuurlijk belangrijk. Contacten van de fractie naar de pers vinden in principe plaats nadat hiervan kennis is gegeven aan de fractievoorzitter.

8. Wethouder(s)

Leden van STERK Woerden kunnen bij het opstellen van de kieslijst aangeven of zij in principe beschikbaar zijn voor de positie van wethouder, met dien verstande dat de positie van lijsttrekker niet te verenigen is met de kandidatuur voor het wethouderschap.

In een gezamenlijk overleg tussen fractie, bestuur en algemene ledenvergadering wordt, mede aan de hand van de profielschets, bepaald of de kandidaat-wethouders al dan niet geschikt zijn voor de positie van wethouder en, zo ja, in welke volgorde of voor welke portefeuille zij voorgedragen worden.

Indien geen, of onvoldoende, geschikte kandidaten zich aanmelden zal actief naar passende kandidaten buiten de vereniging gezocht worden. In een gezamenlijk overleg tussen fractie, bestuur en algemene ledenvergadering wordt besloten in welke volgorde de kandidaten voorgedragen worden.

9. Scholing

Ieder raadslid en kandidaatsraadslid verplicht zich deel te nemen aan trainingsprogramma's en cursussen die de vereniging initieert ter professionalisering van een toekomstige fractie, tenzij er dringende reden zijn dit niet te doen. In dat geval stelt hij de fractievoorzitter hiervan, onder opgaaf van redenen, op de hoogte.

Ieder raadslid is daarnaast zelf verantwoordelijk voor zijn/haar deskundigheidsbevordering op de terreinen waar hij/zij woordvoerder is.

10. Financiële bijdrage

Ieder raadslid verplicht zich een maandelijkse financiële bijdrage te leveren ten behoeve van de vereniging, het raadswerk en het fractieberaad. De hoogte van het bedrag wordt op basis van een meerjarenbegroting voor iedere raadsperiode door de ledenvergadering vastgesteld.

De bijdrage voor de periode 2010 – 2014 is vastgesteld op € 60,- per maand. Elk raadslid draagt er zorg voor dat deze bijdrage maandelijks op de rekening van de penningmeester van STERK Woerden wordt gestort.

In uitzonderlijke gevallen kan er afgeweken worden van het vastgestelde bedrag.

Iedere wethouder namens STERK Woerden, verplicht zich een maandelijks financiële bijdrage te leveren ten behoeve van de vereniging. De hoogte van het bedrag wordt voor iedere raadsperiode door de ledenvergadering vastgesteld

 

11. Functies

 

De fractievoorzitter

•          is lid van het presidium van de gemeenteraad en bepaalt mede de agenda van die          raad.

•          leidt het fractieberaad en de niet openbare fractievergaderingen;

•          stelt een agenda op voor de vergaderingen;

•          woont regelmatig bestuursvergaderingen bij;

•          agendeert een maal per jaar een evaluatie van het functioneren van de fractie;

•          coördineert de contacten van de fractie met inwoners en pers;

•          geeft leiding aan de fractie tijdens de raadsvergaderingen;

            In overleg met het fractieberaad is de fractievoorzitter gemachtigd om een aantal            van bovenstaande taken te delegeren waar dat mogelijk of gewenst is.

De plaatsvervangend fractievoorzitter

•          kan in overleg met het fractieberaad één of meer taken van de fractievoorzitter   overnemen;

•          neemt de taken en bevoegdheden van de fractievoorzitter over bij zijn/haar         afwezigheid;

•          overlegt regelmatig met de fractievoorzitter;

De fractiesecretaris is verantwoordelijk voor

•          verzamelen van de in- en uitgaande post;

•          ondersteuning van de fractievoorzitter bij het opstellen van de agenda voor het   fractieberaad;

•          het maken van een besluiten- en actielijst;

•          het vastleggen van fractiestandpunten in de besluitenlijst;

•          bespreken van de vergaderlocaties.

Woordvoerders

•          introduceert op afgesproken beleidsterreinen onderwerpen op het             fractieberaad;

•          verwoord het standpunt van de fractie in commissie en raad;

•          legt standpunten uit aan de bevolking o.a. via de website sterkWoerden.nl;

•          onderhoudt contacten met maatschappelijke organisaties door bijeenkomsten te bezoeken, en deel te nemen aan de werkbezoeken die de fractie organiseert;

•          overlegt met zijn/haar schaduwraadslid, waarmee hij/zij samen in de commissie zit;

•          is woordvoerder namens de fractie.

 

12. Taakverdelingen

Vergaderdata

           Plannen                                                                   Fractievoorzitter

           Doorgeven via het fractienieuws                          Fractiesecretaris

Vergaderruimte

           Regelen                                                                    Fractiesecretaris

Fractienieuws

           Agenda                                                                     Fractiesecretaris + voorzitter

           Overzicht data                                                         Fractiesecretaris

           Fractienieuws                                                          Fractiesecretaris

           Bestuur nieuws                                                       Fractiesecretaris

           Redactienieuws                                                       Fractiesecretaris

           Agenda voorstellen (W.V.T.T.K)                            Fractiesecretaris

           Ingekomen post ontvangen en bevestigen          Fractiesecretaris

           Distributie post                                                       Fractiesecretaris

           Uitgegane post                                                        Woordvoerder

           besluitenlijst en memo's                                        Fractiesecretaris

           Verzamelen van berichten van verhindering     Fractiesecretaris

Verspreiden fractienieuws

           Via mail                                                                    Fractiesecretaris

           Op papier voor mensen zonder computer                      Raadslid

Fractieberaad

           Lezen van stukken voor commissie of raad         Woordvoerder/raadslid

           Selecteren onderwerpen voor bespreking          Woordvoerder/raadslid

           Behandeling geselecteerde onderwerpen                       Woordvoerder/raadslid

           Technisch voorzitten                                              Fractievoorzitter

           Vastleggen standpunten                                        Fractiesecretaris

Afrekening

           Rekening naar de penningmeester                                  Fractiesecretaris

Vertegenwoordiging

           Bestuursvergadering bijwonen                             Fractievoorzitter

                                                                                             of een fractielid

           Website                                                                    Fractielid

           Ledenvergadering bijwonen                                 Iedereen

           Presidium bijwonen                                                           Fractievoorzitter

Website

           Ingenomen standpunten naar de bevolking toe uitleggen in een artikel      Woordvoerder

           Screening van politiek gevoelig artikelenWoordvoerder en/of fractievoorzitter

Commissie/Raad

           Stukken lezen                                                          Woordvoerder

           Informatie opvragen bij ambtenaren                  Allenwethouder

           Standpunten verwoorden  Woordvoerder

 

PR - herkenbaarheid

           Werkbezoeken                                                        Fractielid

           Straatinterviews organisatie                                 Fractielid + woordvoerder

           Straatinterviews deelname                                               Iedereen

           Thema-avonden organiseren                               Fractielid + woordvoerder

           Thema-avonden bijwonen                                     Iedereen

           Wijkbezoeken organiseren                                    Fractielid + woordvoerder

           Wijkbezoeken bijwonen                                         Iedereen

           Contacten met instellingen en organisaties         Iedereen/woordvoerders