Giftenregelement

Giftenregelement ingevolge artikel 34 Wfpp

De lokale groepering STERK Woerden

Gelezen de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 april 2013;

Gelet op de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) en in het bijzonder artikel 34 van die Wet;

Besluit vast te stellen het volgende:

Artikel 1

Geen regels vast te stellen met betrekking tot giften en bijdragen aan de groepering tot het moment waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen de kansengelijkheid conform artikel 4 van de Grondwet is gerealiseerd.

Artikel 2

Dit reglement treedt in werking met ingang van  23-12-2013

Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering van 23-12-2013

Voorzitter                                                                 secretaris

T scheffelaar                                                              J Schaap

 

Toelichting Giftenreglement

De minister van BZK heeft in de Eerste-Kamer duidelijk gemaakt dat het campagnebudget, waarvoor de rijkssubsidie wordt aangewend, onmiskenbaar van invloed kan zijn op de verkiezingsuitslag. Zijn opvatting wordt gesteund door het rapport van de universiteit van Tilburg. Daarin is o.a. geconstateerd dat de landelijke partijen dankzij landelijke partijsubsidies met een disproportionele inzet van middelen de lokale verkiezingscampagnes kunnen domineren.

Een overgrote meerderheid in de Eerste-Kamer heeft erkend dat de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) in strijd is met de Europese regels en met onze Grondwet. Dit blijkt onder andere uit de vaststelling dat de Staten-Generaal het stelsel van subsidiëring van politieke partijen niet heeft gebaseerd op het beginsel van gelijkheid van kansen. Ook de uitdrukkelijke aanbeveling van de GRECO van de Raad van Europa om de lokale partijen in de Wet op te nemen, is door de regering voor zich uit geschoven. 

De Wfpp bevat vrijwel uitsluitend regels voor politieke partijen die zijn vertegenwoordigd in de Staten-Generaal en tevens in Provinciale Staten en Gemeenteraden. Deze ongelijke behandeling tast de lokale democratie in ernstige mate aan. Het is een slechte Wet met vele mogelijkheden om deze te ontwijken. Zodra de Wfpp voldoet aan de Grondwet, de basis van onze rechtstaat, zal de groepering zich daaraan conformeren.

 


Het rapport ‘Lokale kiezers: lokale keuzes? Onderzoek gemeenteraadsverkiezingen 2010.

Group d'États contre la corruption (GRECO) van de Raad van Europa.

Artikel 4 van de Grondwet over gelijke kansen van kandidaten.