Statuten

Statuten van STERK Woerden

Naam en zetel  Artikel 1

1.    De vereniging draagt de naam: "STERK Woerden".

2.    De vereniging is gevestigd te Woerden.  

Duur  Artikel 2

1.    De vereniging is opgericht op elf oktober tweeduizend dertien.

2.    De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel  Artikel 3

1.    De vereniging heeft ten doel:
a.    het beïnvloeden van de gemeentepolitiek, los van de landelijke partijpolitiek;
b.    het bevorderen van bewuste deelname van de burgers van de gemeente  Woerden aan het staatkundig leven;
c.    het bevorderen van de optimale invloed van de burgers van de gemeente  Woerden op de gemeentepolitiek;
d.    het realiseren van haar programma.

2.    Zij tracht dit doel te bereiken door:
a.    het deelnemen aan gemeenteraadsverkiezingen met als doel een zo groot  mogelijke vertegenwoordiging in de gemeenteraad te verkrijgen;
b.    het beleggen van openbare vergaderingen, mede om voorlichting te geven aan  ingezetenen van de gemeente Woerden;
c.    het afleggen van werkbezoeken aan de verschillende kernen binnen de  gemeente Woerden;
d.    het voeren van acties, al of niet in samenwerking met actiegroepen en politieke partijen;
e.    het uitgeven van een op de burgers van de gemeente gericht periodiek;
f.     minstens om de vier jaren door de algemene vergadering het vorengenoemde  
programma vast te laten stellen van de door de vereniging in het bijzonder na te 
streven doelen.

Lidmaatschap  Artikel 4

1.    De vereniging kent leden, ereleden en begunstigers/donateurs. Waar in deze statuten 
of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder tevens de ereleden begrepen, tenzij  uitdrukkelijk anders is bepaald.

2.    Leden zijn zij, die de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt, zich als lid bij het  dagelijks bestuur hebben aangemeld, door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten en die ten minste de eerste contributie hebben voldaan.  Ingeval van niettoelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot  toelating besluiten.

3.    Ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging, als  zodanig op voordracht door de algemene vergadering zijn benoemd en hun  benoeming hebben aanvaard. Een voordracht daartoe geschiedt door het bestuur of  op schriftelijk verzoek van ten minste tien leden.

4.    Begunstigers/donateurs zijn zij, die de vereniging financiële steun verlenen, en door het bestuur als zodanig zijn toegelaten.

Artikel 5

Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht en overgang.

Artikel 6

1.    Het lidmaatschap eindigt:
a.    door de dood van het lid;
b.    door opzegging door het lid of door zijn wettelijk vertegenwoordiger;
c.    door opzegging door de vereniging;
d.    door ontzetting (royement).

2.    Opzegging van het lidmaatschap door of namens het lid kan slechts geschieden  tegen het einde van een verenigingsjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van  een opzeggingstermijn van ten minste één maand gedaan.  Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging  mogelijk:
a.    indien redelijkerwijs van het betreffende lid niet gevergd kan worden het  lidmaatschap te laten voortduren;
b.    binnen een maand nadat een besluit, waarbij de rechten van de leden zijn  beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden  of is medegedeeld, tenzij het een wijziging betreft van de geldelijke rechten enverplichtingen van de leden;
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot  het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

3.    Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts  geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar.  De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een  opzeggingstermijn van ten minste één maand. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging  niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.  Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot  het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.      

4.    Ontzetting uit het lidmaatschap (royement) kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.  De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van redenen. De betrokkene is bevoegd  binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de  algemene vergadering. Het betrokken lid kan zich op eigen kosten laten bijstaan  door een raadsman.  Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.  De algemene vergadering beslist over een dergelijk beroep met een meerderheid van twee derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

5.    Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de  jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.

6.    Het bestuur kan een lid, dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of  besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt,  schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes maanden.  Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene vergadering. Het in lid 4  bepaalde over in beroep gaan is van overeenkomstige toepassing.

Begunstigers / Donateurs Artikel 7

1.    Het bestuur is bevoegd het begunstiger schap/donateurschap door schriftelijke  opzegging te doen eindigen.

2.    Begunstigers/donateurs zijn verplicht tot een jaarlijkse geldelijke bijdrage aan de  vereniging. De minimale omvang daarvan wordt door de algemene vergadering  vastgesteld.       

3.    Begunstigers/donateurs hebben het recht aan de activiteiten van de vereniging deel  te nemen, de algemene vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren.

Geldmiddelen  Artikel 8

1.    De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden  en de begunstigers/donateurs, vergoedingen, erfstellingen, legaten, schenkingen en  andere inkomsten en baten.       

2.    Ieder lid is jaarlijks een bijdrage verschuldigd, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Ereleden zijn vrijgesteld van voren gemelde bijdrageplicht, tenzij de algemene  vergadering anders bepaalt.

Bestuur  Artikel 9    

1.    Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste vijf natuurlijke personen,  
die allen meerderjarig moeten zijn. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen en vormen  tezamen het dagelijks bestuur; de overige bestuurstaken worden door de  bestuursleden in onderling overleg verdeeld.  In geval van plaatsvervanging treedt de daartoe door het bestuur aangewezen  algemeen plaatsvervanger op in de rechten en plichten van degene die hij vervangt.      

2.    De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden van  de vereniging. De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast met inachtneming van  het in lid 1 bepaalde.       

3.    Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene  vergadering worden geschorst of ontslagen. Ter zake van schorsing of ontslag  besluit de algemene vergadering met een meerderheid van twee derde van de  uitgebrachte stemmen.       

4.    Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergadering niet  binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene  vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij op eigen kosten door een  raadsman laten bijstaan.       

5.    Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaren. Onder  een jaar wordt in deze verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse  algemene vergaderingen als bedoeld in artikel 15. De bestuursleden treden af  volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.       

6.    In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een nietvoltallig  bestuur blijft bestuur bevoegd.

Artikel 10 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan, tot  wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan het dagelijks bestuur,  bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van de vereniging.  Het bestuur kan eveneens een bepaalde taak (of meer bepaalde taken) delegeren aan een speciaal voor die taak of taken aangewezen commissie, actiecomités of  steungroepen. Deze werken onder volledige verantwoordelijkheid van het bestuur.      

2.    Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, bevoegd te besluiten  tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.       

3.    Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, als bedoeld in lid 2 van dit artikel.  Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging ter zake van deze  rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.  Artikel 11.      1.    Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.       

2.    De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met 
de secretaris respectievelijk hun plaatsvervangers.   De algemene vergadering

Artikel 12

De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging  statutair is gevestigd.

Artikel 13      

1.    De algemene ledenvergadering is in beginsel openbaar, tenzij de algemene  
vergadering anders besluit. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, ereleden en begunstigers/donateurs die niet geschorst zijn, alsmede diegenen, die  daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd.  Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing  wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.       

2.    Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn alle leden die niet zijn geschorst;  ieder van hen heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan in beginsel aan een  andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn  stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden. Het huishoudelijk reglement kan, voor zover mogelijk, nadere bepalingen bevatten  ten aanzien van het verlenen van volmachten.       

3.    Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering  stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft de zelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.       

4.    De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering  worden gehouden.       

5.    Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij meerderheid van stemmen (meer dan de  helft van de uitgebrachte geldige stemmen). Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen  bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand meer dan de  helft van het aantal uitgebrachte stemmen is verkregen, wordt herstemd tussen die  twee personen, die de twee grootste stemmentallen verkregen, zo nodig vast te stellen na een tussenstemming.

Artikel 14     

1.    De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens  
afwezigheid, door de vicevoorzitter. De vergadering kan voor de vergadering of  
delen daarvan een technisch voorzitter aanwijzen.       

2.    Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de  uitslag van een stemming is beslissend.  
Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de  juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de  meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet  hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.  Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke  stemming.       

3.    Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de  secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.  Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering  vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die  vergadering ondertekend.  

Artikel 15      

1.    Het boekjaar van de vereniging en het verenigingsjaar zijn gelijk aan het  kalenderjaar.  
Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden (de jaarvergadering), en wel binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. In de jaarvergadering brengt het bestuur verslag uit van de gang van zaken in het  afgelopen jaar, van de toestand van de vereniging en over het gevoerde beleid (het  jaarverslag).  Het legt verantwoording af over zijn in dat jaar gevoerde bestuur. Deze  verantwoording wordt afgelegd in de vorm van het jaarverslag. Het legt de  jaarrekening met toelichting ter goedkeuring over aan de algemene vergadering.  Deze stukken worden ondertekend door alle bestuursleden. Ontbreekt de  ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgaven van  redenen melding gemaakt.       

2.    Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de  algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de  algemene vergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden (de  kascommissie) die geen deel van het bestuur mogen uitmaken, noch van het bestuur van het jaar daarvoor.       

3.    Het bestuur doet de jaarrekening met toelichting ten minste één maand voor de dag   waarop de algemene vergadering waarin deze stukken zullen worden behandeld,  wordt gehouden toekomen aan de in lid 2 genoemde kascommissie.  De kascommissie brengt na onderzoek aan deze algemene vergadering verslag uit  van haar bevindingen.      

4.    Het bestuur is verplicht aan de commissie, ten behoeve van haar onderzoek, alle  door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en andere  waarde stukken te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.       

5.    Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de kascommissie bijzondere  boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich op kosten van de vereniging  door een deskundige doen bijstaan.  

Artikel 16      

1.    Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden algemene  vergaderingen door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk  oordeelt.       

2.    Op schriftelijk verzoek van tien leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen  van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na  indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen  de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan. De  verzoekers kunnen in dat geval anderen dan bestuursleden belasten met de leiding  van de vergadering en het opstellen van de notulen.       

3.    De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt door schriftelijk  mededeling aan alle stemgerechtigden op een termijn van ten minste acht dagen.  De bijeenroeping kan op elektronische wijze plaatsvinden.  Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Een oproep voor een algemene vergadering, als bedoeld in lid 2 van dit artikel,  
welke niet door het bestuur wordt bijeen geroepen, kan ook geschieden door middel van een advertentie in een in de vestigingsplaats van de vereniging veel gelezen  courant.  

Statutenwijziging Artikel 17      

1.    Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de  
algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar  wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Vindt de oproeping niet plaats,  dan dient de mededeling plaats te vinden aan alle stemgerechtigden op een termijn  van ten minste veertien dagen.       

2.    Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste acht dagen vóór de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging  woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage  leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Van  deze inzagemogelijkheid moet in de oproepingsbrief melding worden gemaakt.      

3.    Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden  besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee derde van het aantal leden  aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt aan vorenbedoelde quorumeis niet  voldaan dan kan binnen een termijn van dertig dagen, doch niet eerder dan veertien dagen na de eerste vergadering, over hetzelfde onderwerp alsnog rechtsgeldig  worden besloten met een meerderheid van tenminste twee derde van het aantal  stemmen van de dan aanwezige en/of vertegenwoordigde leden.       

4.    De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is  opgemaakt.  Het bestuur is, op de wijze als bedoeld in artikel 11, bevoegd de akte van  statutenwijziging te doen verlijden.       

5.    Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de  algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.       

6.    De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van  statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na  de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van  Koophandel en Fabrieken gehouden handelsregister.  

Ontbinding en vereffening  Artikel 18    

1.    Het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op  
een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.       

2.    De algemene vergadering stelt bij haar besluit tot ontbinding van de vereniging de  bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming  met het doel van de vereniging.       

3.    De vereffening geschiedt door het bestuur.       

4.    Na haar ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening  
van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.  In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".       

5.    De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet (doen) van de beëindiging opgave aan het in lid 6 van artikel 17 vermelde register.       

6.    De boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vereniging  moeten worden bewaard gedurende tenminste tien jaren na afloop van de  vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars of de algemene  vergadering als zodanig is aangewezen.   De bewaarder moet zijn naam en adres binnen acht dagen na ingang van zijn  bewaarplicht melden aan het hiervoor bedoelde handelsregister. 

Reglementen  Artikel 19    

1.    De algemene vergadering kan één of meer reglementen vaststellen en wijzigen,  waarin onderwerpen worden geregeld waarin door de wet of deze statuten niet of  niet volledig wordt voorzien, waaronder een huishoudelijk reglement, een reglement ten aanzien van het stellen van raadskandidaten, een redactiereglement en een  fractiestatuut.       

2.    Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met  deze statuten.       

3.    Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in  artikel 17 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.  

SLOTBEPALING

In afwijking van het bepaalde in artikel 9 van deze statuten worden voor de eerste maal  tot bestuursleden benoemd: xxx